O nama

Zašto smo tu?

Ciljevi rada UDRUŽENJA NEUROHIRURGA SRBIJE su:

– Promocija visokih standarda neurohirurške kliničke prakse u Srbiji

– Promocija neurohirurgije kao jedne od najznačajnije discipline kliničke neuronauke

– Da savetuje i sarađuje sa upravnim i drugim profesionalnim organima koji imaju uticaj na razvoj metoda rada i standarda neurohirurške kliničke prakse u Srbiji

– Da pruža podršku u svakodnevnom radu, kao i u kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji srpskih neurohirurga i specijalizanata

– Da omogući, zajedno sa Medicinskim fakultetom, da obuka i obrazovanje neurohirurga bude na visokom nivou

– Da stimuliše i podržava naučna istraživanja u ovom polju medicine

– Da održava postojeće i stiče nove kontakte sa nacionalnim i internacionalnim udruženjima koja su od značaja za neurohirurgiju u Srbiji

– Da neguje komunikaciju i saradnju među svim neurohirurškim centrima u Srbiji

– Da organizuje sastanke neurohirurga Srbije gde bi se svo stečeno znanje i iskustvo moglo deliti, od čega bi koristi imali i neurohirurzi i specijalizanti Udruženje održava svoj godišnji sastanak zajedno sa „Udruženjem neurohirurga jugoistočne Evrope“ u oktobru svake godine. Tri puta godišnje „Udruženje neurohirurga Srbije“ održava naučne sastanke u različitim neurohirurškim centrima u Srbiji.

Članovi UDRUŽENJA NEUROHIRURGA SRBIJE su neurohirurzi i specijalizanti iz svih neurohirurških centara u Srbiji:

– Klinički centar Srbije

– Kliničko-bolnički centar Zemun

– Vojno-medicinska Akademija

– Klinički centar Novi Sad

– Klinički centar Niš

– Klinički centar Kragujevac

– Odeljenje neurohirurgije u Ćupriji

– Odeljenje neurohirurgije u Boru


IZVRŠNI ODBOR UNHS

Lukas Rasulić

Miloš Joković

Miodrag Rakić

Petar Vuleković

Ljubodrag Minić

Radivoje Nikolić

Nebojša Stojanović

Marko Marković

Nenad Novaković


SAVET UNHS

Vaso Antunović

Miroslav Samardžić

Ljubomir Popović

Ivo Berisavac

Radenko Tadić

Zoran Milenković


Predsedništvo UNHS

Prof Dr Lukas Rasulić Predsednik    Prof_dr_Lukas_Rasulic

Dr Djula Djilvesi sekretar                Prof_dr_Zoran_Roganovic

Dr sc. med. Ivan Piščević Blagajnik dr_Ivan_Piscevic

IZMENE I DOPUNE STATUTA UDRUŽENјA NEUROHIRURGA SRBIJE

Oblast ostvarivanja cilјeva

Član 1.

Udruženje „UDRUŽENјE NEUROHIRURGA SRBIJE“ (u dalјem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti unapređenja naučnog i praktičnog rada u oblasti neurohirurgije i saradnja sa strukovnim udruženjima.

Cilјevi udruženja

Član 2.

Cilјevi Udruženja su:

1. Organizovanje što bolјeg stručnog naučnog i organizovanog rada na polјu neurohirurgije, kao i na polјu interdisciplinarnih delatnosti;
2. Kontinuirano usavršavanje stručnjaka iz neurihirurgije kroz razne oblike rada kako bi se primenila najsavremenija saznanja u stručnom i praktičnom radu na polјu neurohirurgije;
3. Podsticanje organizovanog naučnoistraživačkog rada u oblasti neurohirurgije;
4. Podsticanje i praćenje primene etičkih principa u radu naurohirurga;
5. Saradnja sa udruženjima neurohirurga drugih zemanja radi razmene stručnih i naučnih iskustava;
6. Formiranje grupa eksperata u okviru udruženja koje će pripremati izveštaje i stavove o lečenju u određenim domenima neurohirurgije u cilјu stalnog aktuelizovanja medicinske doktrine i definisanja uputstava za sprovođenje dobre kliničke prakse.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Udruženje naročito:

1. Preduzima radnje u cilјu stvaranja povolјnih uslova za nesmetai rad i razvoj stručnjaka iz oblasti neurohirurgije;
2. Preduzima radnje u cilјu onemogućavanja kršenja lekarske etike od strane pojedinaca, kao i članova udruženja;
3. Deluje u cilјu unapređenja nastave na fakultetima i postdiplomskim studijama;
4. Preduzima radnje u cilјu odobravanja specijalizacija iz oblasti neurohirurgije;
5. Dostavlјa savete i mišlјenja Ministarstvu Zdravlјa Republike Srbije o uslovima za formiranje instituta, klinika i odelјenja za neurohirurgiju;
6. Preduzima radnje u cilјu povezivanja neurohirurških ustanova Republike Srbije;
7. Preduzima radnje u cilјu sprečavanja neovlašćenog rada iz oblasti neurohirurgije;
8. Dodelјuje odgovarajuće nagrade i priznanja za rad u oblasti neurohirugije;
9. Predlaže stručnjake iz oblasti neurohirurgije za dodelu državnih i društvenih priznanja
10.Predlaže svoje članove za članstvo u Akademiji nauka i drugih naučnih institucija;
11. Organizuje stručne sastanke kao i nacionalne kongrese svake druge godine
12. Organizuje edukativne kurseve.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: „UDRUŽENјE NEUROHIRURGA SRBIJE“.

Naziv Udruženja na stranom jeziku je „Serbian Neurosurgical Society“.

Udruženje ima sedište u Beogradu, ul. Pasterova 2.

Sedište udruženja utvrđeno ovim Statutom ne može se menjati.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Članovi Udruženja mogu biti: aktivni članovi i članovi u penziji.

–    Aktivni članovi Udruženja su lekari specijalisti neurohirurzi, državlјani Republike Srbije koji su aktivno zaposleni sa punim radnim vremenom u svojoj struci. Aktivni članovi mogu biti: 1) stariji aktivni članovi (koji imaju više od 10 godina specijalističkog staža), 2) mlađi aktivni članovi (koji imaju manje od 10 godina staća kao specijalista neurohirurgije). Da bi neko lice postalo aktivni član Udruženja, potrebno je da bude predloženo za izbor od strane nekog od aktivnih članova, a zatim da se sa njihovim članstvom saglasi Skupština Udruženja.

–    Članovi u penziji Udruženja su lekari specijalisti neurohirurzi koji su svoju penziju stekli aktivno se baveći neurohirurgijom a koji su pre ostvarivanja prava na penziju stekli status aktivnih članova Udruženja.

Izuzetno, aktivni članovi udruženja mogu biti i lica koja se ne bave nurohirurgijom, ali koji svojim aktivnostima, znanjem ili iskustvom mogu da doprinesu unapređenju rada i organizacije Udruženja. Da bi lice bliće opisano u ovom stavu postalo aktivni član Udruženja, potrebno je da bude predloženo za izbor od strane nekog od aktivnijih članova, a zatim da se sa njihovim članstvom, odlukom saglasi Skupština Udruženja.

Prava i obaveze članova Udruženja

Član 6.

Članovi Udruženja imaju pravo na učešće u aktivnostima Udruženja na način i pod uslovima propisanim ovim Statutom.

Članovi Udruženja imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine Udruženja, da diskutuju o tačkama dnevnog reda i da glasaju.

Članovi Udruženja imaju sledeće obaveze:

–    Da uredno plaćaju članarinu u skladu sa odlukama nadležnih organa Udruženja
–    Da čuvaju ugled Udruženja i ugled lekarskog poziva neurohirurga
–    Učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja cilјeva Udruženja.

Prestanak članstva u Udruženju

Član 7.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati i :

–    Zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanje odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.
–    U slučaju zabrane vršenja lekarske profesije, u kojem slučaju članstvo prestaje momentom pravnosnažnosti odluke o zabrani vršenja lekarske profesije.

Članu se mora omogućiti da se na sednici Skuptšine pre glasanja o njegovom isklјučenju izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Unutrašnja organizacija i Zastupnici

Član 8.

Organi Udruženja su:
1.    Skuština,
2.    Izvršni odbor,
3.    Predsednik Udruženja,
4.    Tehnički sekretar,
5.    Savet Udruženja,
6.    Etički i Mediko-legalni odbor,
7.    Edukacioni odbor.

Predsednik Udruženja je istovremeno Predsednik Izvršnog odbora i zastupnik Udruženja ovlašćen da zastupa Udruženja bez ograničenja svojih ovlašćenja.

Tehnički sekretar Udruženja je istovremeno i zastupnik Udruženja ovlašćen da zastupa Udruženje bez ograničenja svojih ovlašćenja.

Udruženje može po potrebi da obrazuje komitete čiji delokrug i čija organizacija će biti uređeni odlukom Skupštine Udruženja.

Skupština Udruženja

Član 9.

Skupština se rednovno sastaje jednom godišnje ne kasnije od 6 meseci od dana okončanja prethodne poslovne godine.

Predsednik Izvršnog odbora mora da sazove vanrednu sednicu Skupštinu Udruženja:

–    Ukoliko to zatraži većina članova Izvršnog odbora
–    Ukoliko to zatraži 1/3 aktivnih članova Udruženja

Skupština udruženja čine svi članovi Udruženja. Pravo članova Udruženja na prisustvo, učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na glas članova Udruženja je uređeno ovim Statutom.

Delokrug skupštine

Član 10.

Skupština:

1. donosi plan i program rada;
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3. usvaja druge opšte akte Udruženja i odlučuje o izmenama i dopunama drugih opštih akata Udruženja;
4. bira i razrešava članove Izvršnog odbora i Predsednika Udruženja;
5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odobra;
6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlјi i inostranstvu;
9. donosi odluku o organizaciji manifestacija, predavanja i seminara od strane Udruženja;
10. daje saglasnost za izbor članova Udruženja;
11. razrešava članove Udruženja.

Član 11.

Poziv za sednicu Skupštine Udruženja dostavlјa se članovima na adrese članova najkasnije 8 (osam) dana pred održavanje sednice. Poziv se članovima može dostaviti i na adresu za prijem elektronske pošte (e mail), ukoliko članovi poseduju takvu adresu i dostave je Tehničkom sekretaru Udruženja.

Članovi Udruženja dužni su da Tehničkom sekretaru Udruženja odmah po izboru za člana Udruženja dostave adresu svog prebivališta i adresu za prijem elektronske pošte (ukoliko je poseduju).

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina aktivnih članova Udruženja.

Skupština odlučuje većinom glasova priustnih aktivnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih aktivnih članova.

Izvršni odbor

Član 12.

Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju cilјeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Prvi Izvršni odbor Udruženja koji se imenuje prilikom osnivanja Udruženja ima 3 (tri) člana čiji mandat traje do prve sednice skupštine Udruženja.

Na prvoj sednici Skuštine Udruženja održanoj nakon osnivanja Udruženja imenovaće se novi Izvšni odbor koji će imati 7 ( sedam ) članova, koje bira i opoziva Skupština. Nakon toga Izvršni odbor Udruženja će trajno imati 7 (sedam) članova.

Predlaganje kandidata za članove Izvršnog odbora Udruženja vrši se na sledeći način:

–    Članovi Udruženja zaposleni na Nurohirurškoj klinici Beograd Kliničkog centra Srbije predlažu 2 člana
–    Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Niš Kliničkog centra Niš predlažu 1 člana,
–    Članovi Udruženja zaposleni na Nurohirurškoj klinici Kragujevac Kliničkog centra Kragujevac predlažu 1 člana,
–    Članovi Udruženja zaposleni na Klinici za neurohirurgiju Vojno medicinske akademije predlažu 1 člana,
–    Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Vojvodina predlažu 1 člana,
–    Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Kliničko bolničkog centra Zemun predlažu 1 člana.

Skupština Udruženja bira jednog od članova Izvršnog odbora Udruženja za Predsednika Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 3 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednik Udruženja

Član 13.

Predsednik Izvršnog odbora Udruženja je i istovremeno Predsednik Udruženja.

Predsednik Udruženja vršeći funkciju Predsednika Izvršnog odbora saziva sednice Izvršnog odbora i rukovodi sednicama Izvršnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora dužan je da sazove sednicu Izvršnog odbora kada 1) sam smatra da je to potrebno 2) kada god to od njega pismeno zatraži najmanje troje članova Izvršnog odbora.

Neposredno prethodni predsednik

Član 13a.

Udruženje ima neposredno prethodnog predsednika, kojem mandat počinje predajom dužnosti novoimenovanom Predsedniku Udruženja, i traje do isteka njegovog mandata.

Neposredno prethodni predsednik u vršenju svoje dužnosti:

1)    Daje potrebna obaveštenja i informacije novoimenovanom predsedniku Udruženja;
2)    Učestvuje, kroz savetodavnu ulogu, u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa;

Delokrug Izvršnog odbora

Član 14.

Izvršni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva Udruženja;

2) organicuje redovno obavlјanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predloga izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Članovi Izvršnog odbora dužni su da Tehničkom sekretaru Udruženja odmah po imenovanju za članove Izvršnog odbora dostave adresu svog prebivališta i adresu za prijem elektronske pošte.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održavati i posredstvom telefonske ili audiovizuelne veze ukoliko svi članovi Izvršnog odbora mogu na taj način međusobno da komuniciraju.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova. U slučaju podele glasova odlučujući je glas Predsednika Izvršnog odbora.

Tehnički sekretar

Član 15.

Udruženje ima Tehničkog sekretara koji je zadužen za preduzimanje administrativnih poslova čije sprovođenje je potrebno u cilјu nesmetanog rada Udruženja.

Tehnički sekretar svojim radom u obavezi je da pruži potrebnu tehničku pomoć neophodnu za nesmetan rad organa Udruženja, te u tom cilјu priprema sednice organa Udruženja.

Tehnički sekretar je obavezan da prisustvuje sednicama Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja i da pripremi zapisnik sa sednica.

Tehnički sekretar je nadležan za održavanje arhive Udruženja i za pravovremeno i ispravno zavođenje dokumenata i akata Udruženja.

Tehničkog sekretara imenuje Predsednika Udruženja iz redova članova Udruženja na period od 3 godine.

Predsednik Udruženja razrešava Tehničkog sekretara Udruženja.

Blagajnik

Član 16.

Udruženje ima Blagajnika koji je zadužen za upravlјanje blagajnom Udruženja.

Blagajnik Udruženja nadležan je u skladu sa instrukcijama ostalih organa Udruženja vodi evidenciju o redovnim uplatama članarine i o uplatama članarine Udruženja prema evropskoj i svetskoj organizaciji i asocijaciji neurohirurga.

Blagajnik Udruženja je dužan da prati da li Udruženje redovno izmiruje svoje obaveze prema državnim organima i dobavlјačima kako za Udruženje ne bi nastupila šteta.

Blagajnika imenuje Predsednik udruženja iz redova članova Udruženja na period od 3 godine.

Predsednik Udruženja razrešava Blagajnika Udruženja.

Savet Udruženja

Član 17.

Udruženje ima  Savet Udruženja – Advisory Board,  (dalće: Savet), čiji se rad i imenovanje članova uređuje ovim Statutom.

Savet ima osnovnu ulogu da doprinosi afirmaciji i predstavlјanju Udruženja i pomaže u radu Predsedniku Udruženja i drugim organima Udruženja.

Član 18.

Savet ostvaruje svoju ulogu na sednicama Saveta i zajedničkim i pojedinačnim aktivnostima članova Saveta u okviru Udruženja i van njega.

Članovi Saveta imaju pravo da prisustvuju sednicama Izvršnog odbora bez prava glasa.

Član 19.

Sednice Saveta održavaju se po potrebi, bez formalnog dnevnog reda.

Sednice se sazivaju telefonom, elektronskom poštom ili pisanim pozivima.

Na sednicama Saveta, članovi po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev Predsednika Udruženja, iznose svoje predloge, mišlјenja i sugestije od značaja za rad i afirmaciju Udruženja, kao i povodom pojedinih odluka organa Udruženja ili drugih pitanja povezanih sa aktivnostima Udruženja.

Savet daje svoje predloge i mišlјenja. Ovi stavovi Saveta nemaju obavezujući karakter. Stavom Saveta u skladu sa ovim članom, smatra se onaj koji je podržan od strane proste većine pristunih članova.

Predsednik udurženja prenosi stavove Saveta usmeno organima Udruženja. Po  potrebi Predsednik udruženja odlučuje kada će pojedini predlog ili sugestija biti izrađeni u pisanom obliku.

Sednicama Saveta prisustvuju predsednik Izvršnog, Etičkog i Edukacionog odbora, kao i drugi članovi Udruženja ili treća lica po pozivu Predsednika Udruženja.

Član 20.

Savet ima najmanje pet, a najviše 15 članova.

Član Saveta imenuje se isklјučivo uz njegovu saglasnost, Odlukom Skupštine Udruženja, a na predlog Izvršnog odbora.

Status člana Saveta prestaje na zahtev člana ili po odluci Izvršnog odbora koju mora verifikovati Skupština Udruženja.

Član 21.

U prvi sastav Saveta imenuju se sledeći članovi:

1.    Prof. Dr Vaso Antunović,
2.    Prof. Dr Miroslav Samardžić,
3.    Prof. Dr Ljubomir Popović,
4.    Prof. Dr Ivo Berisavac,
5.    Prof. Dr Radenko Tadić,
6.    Prof. Dr Zoran Milenković.

Etički i mediko-legalni odbor

Član 22.

Etički i mediko- legalni  odbor kontroliše etičnost rada Udruženja i njegovih članova.
Etički odbor Udruženja razmatra etička pitanja koja se odnose na obavlјanje neurohirurške profesije, posebno u delu podsticanja i praćenja primene etičkih principa u radu neurohirurgije.
Etički odbor Udruženja preduzima radnje u cilju onemogućavanja kršenja lekarske etike od strane pojedinaca, kao i članova udruženja
Etički odbor Udruženja na zahtev Izvršnog odbora daje mišlјenje o radu članova Udruženja.
Etički odbor Udruženja promoviše principe profesionalne etike radi uspostavljanja etičkog ponašanja članova Udruženja u obavlјanju delatnosti.

Član 23.

Etički odbor ima tri člana koji između sebe biraju Predsednika odbora.
Mandat  članova Etičkog odbora traje četiri godine.
Član Odbora imenuje se isklјučivo uz njegovu saglasnost, Odlukom Skupštine Udruženja, a na predlog Izvršnog odbora.

Status člana Odbora prestaje na zahtev člana ili po odluci Izvršnog odbora koju mora verifikovati Skupština Udruženja.

Etički odbor o svom radu i nalazima izveštava Predsednika Udruženja i Skupštinu Udruženja.

Etički odbor punovažno donosi odluke većinom glasova svih članova odbora. Glasanje može biti javno ili tajno.

Član 24.

U prvi sastav Etičkog i mediko-legalnog odbora, imenuju se sledeći članovi:

1.    prof. Dr. Miodrag Rakić,
2.    prof. Dr. Radivoje Nikolić,
3.    prof. Dr. Nebojša Stojanović

Edukacioni odbor

Član 25.

Edukacioni odbor:

1) pomaže u kontinuiranom usavršavanju stručnjaka iz neurihirurgije kroz razne oblike rada kako bi se primenila najsavremenija saznanja u stručnom i praktičnom radu na polju neurohirurgije;
2) obavlјa poslove na podsticanju organizovanog naučnoistraživačkog rada u oblasti neurohirurgije;
3) deluje u cilјu unapređenja nastave na fakultetima i postdiplomskim studijama;
4) preduzima radnje u cilјu odobravanja specijalizacija iz oblasti neurohirurgije;
5) organizuje edukativne kurseve;

Član 26.

Edukacioni odbor ima tri člana koji između sebe biraju Predsednika odbora.
Mandat članova Edukacionog odbora traje četiri godine.
Član Odbora imenuje se isklјučivo uz njegovu saglasnost, Odlukom Skupštine Udruženja, a na predlog Izvršnog odbora.

Status člana Odbora prestaje na zahtev člana ili po odluci Izvršnog odbora koju mora verifikovati Skupština Udruženja.

Edukacioni odbor o svom radu i nalazima izveštava Predsednika Udruženja i Skupštinu Udruženja.
Edukacioni odbor punovažno donosi odluke većinom glasova svih članova odbora. Glasanje može biti javno ili tajno.

Član 27.

U prvi sastav Edukacionog odbora, imenuju se sledeći članovi:

1.    prof.dr. Petar Vuleković,
2.    prof.dr. Lukas Rasulić,
3.    Pukovnik dr. Ljubodrag Minić

Počasni članovi

Član 28.

Skupština Udruženja, na predlog Izvršnog odbora može dodeliti titulu počasnog člana Udruženja istaknutim pojedincima imajući u vidu njihov doprinos konstantnim radom na razvoju neurohirurgije.
Počasni članovi neće imati pravo glasa i obavezu plaćanja članarine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 29.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na neki drugi primeran način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 30.

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Udruženje uspostavlјa kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlјi i inostranstvu.

Udruženje može pristupti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Načini sticanja sredstava za ostvarivanje cilјeva i raspolaganje sredstvima

Član 31.

Udruženje pribavlјa sredstva od članarine, dobrovolјnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvolјen način.

Udruženje može pribavlјati sredstva i od kotizacije za semnirae i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikuplljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikuplljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine, ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Prestanak rada udruženja

Član 32.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje cilјeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 33.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih cilјeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 34.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše „Udruženje neurohirurga Srbije“.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 36.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući skupštine Udruženja


Z a p i s n i k

sa redovne godišnje sednice Skupštine

UDRUŽENJA NEUROHIRURGA SRBIJE

održane 31.10.2015. godine, u Beogradu, sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama CROWN Plaza.

Sednicu Skupštine je otvorio i prisutne pozdravio predsednik Udruženja, Prof. dr. Lukas Rasulić, obrazlažući da je Skupština sazvana u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Statuta.

Predsednik je u skladu sa prethodnim postupkom i u cilju utvrđenja kvoruma za Skupštinu predložio da se izaberu sledeća tela u paketu:

Predsedavajući Skupštine, verifikaciona komisija, overitelјi zapisnika i zapisničar.

Predsedavajući Skupštine:

Prof. Dr. Lukas Rasulić

Verifikaciona komisija u sastavu:

 1. Prof. Dr. Petar Vuleković
 2. Prof. Dr. Miloš Joković
 3. Prof. Dr. Nebojša Stojanović

Overitelji zapisnika ( 2 člana ):

 1. Bratislav Stanić
 2. Predrag Vuksanović

Zapisničar:

Jovana Joksimović

Verifikaciona komisija je utvrdila da je u Skupštini, po zapisniku od 08:00 časova bilo prisutno 45 članova. U sali na početku Skupštine lično prisutno ukupno 41 aktivnih član, što čini 53,94 % od ukupnog broja članova, odnosno kvorum je ispunjen.

Nakon utvrđivanja kvoruma prisutnima se obratio Predsedavajući i obavestio o ispunjenosti uslova za održavanje skupštine.

Predsedavajući Skupštine je prisutnima objavio sledeći dnevni red za redovan rad Skupštine:

1) usvajanje predloga izmene i dopune Statuta Udruženja

2) razno

Kako je prihvaćen dnevni red i postoji saglasnost da se redovna Skupština održi, nastavljeno je sa radom.

Tačka 1. Usvajanje predloga izmene i dopune Statuta Udruženja.

Predsedavajući Skupštine Prof. Dr. Lukas Rasulić:

Želim još jednom da Vas pozdravim i zahvalim na prisustvu ovoj sednici koja je samo nastavak aktivnosti našeg Udruženja, a koje su usmerene na dalje jačanje i unapređenje rada Udruženja i svakog od Vas pojedinačno.

Kao što Vam je poznato IO Udruženja je uz stručnu pomoć formulisao predlog izmena i dopuna Statuta i isti je bio predmet razgovora na više sednica IO počev od marta meseca ove godine. IO je usvojio prečišćeni tekst koji je pred vas iznet i koji je bio javno dostupan na našoj web stranici. Kao što ste mogli da primetite klјučne novine se odnose na:

–  uvođenje novih stručnih odbora (edukacionog i etičkog-medikolegalnog),

–   kao i  izmene u pravcu prepoznavanja doprinosa uvaženih članova kroz formiranje Saveta Udruženja i uvođenje funkcije neposredno prethodnog predsedavajući.

Želјa mi je da uz pomoć Vas koji činite najbolji deo naše struke, postignemo da se pre svega rad ovog Udruženja učini priznatim i prepoznatljivim kako u Srbiji tako i šire. Iz tog razloga Vas molim da prihvatite predlog Statuta Udruženja koji je pred Vama, u nadi da ćete prepoznati vrednost koju predstavlja za dalje unapređenje rada našeg Udruženja.

Stavljam predlog Izmena i dopuna statuta na glasanje.

Za: 39 aktivnih članova

Protiv: nema

Uzdržan: 2 člana i to : Dr. Nikolić Igor i Dr. Rosanda Ilić

Bez diskusije, a posle glasanja usvojena je sledeća:

O D L U K U O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA UDRUŽENJA

 1. Na osnovu Predloga izmena i dopuna Statuta utvrđenog Odlukom Izvršnog odbora od 22.09.2015. godine, usvajaju se Izmene i dopune Statuta Udruženja.
 2. Usvojene izmene i dopune Statuta nalaze se u Prilogu br. 1, ove Odluke i čine njen sastavni deo.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Ova odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka.

 

Tačka 2. Razno

Predsednik Skupštine prezentovao dokaze o plaćanju članarine i grafikon plaćanja članarine članova Udruženja. Posebno pohvalio Neurohiruršku kliniku Kliničkog centra Niš.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Donete odluke izraditi u roku od 3 (tri) dana.

Sednica je završena u 12.30 časova

Na osnovu odredaba Zakona o udruženjima i na osnovu člana 10. važećeg Statuta, Skupština Udruženja neurohirurga Srbije, na svojoj sednici održanoj dana 31.10.2015. godine, u Beogradu, donela je sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA UDRUŽENJA

 1. Na osnovu Predloga izmena i dopuna Statuta utvrđenog Odlukom Izvršnog odbora od 22.09.2015. godine, usvajaju se Izmene i dopune Statuta Udruženja.
 2. Usvojene izmene i dopune Statuta nalaze se u Prilogu br. 1, ove Odluke i čine njen sastavni deo.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Ova odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka.

Predsedavajući skupštine Udruženja

Prof. Dr. Lukas RasulićU skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/2009 i 99/2011 i dr. zakoni), na skupštini Udruženja održanoj dana 31.10.2015. godine u Beogradu, usvojene su sledeće:

IZMENE I DOPUNE STATUTA UDRUŽENJA „UDRUŽENJE NEUROHIRURGA SRBIJE“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „UDRUŽENJE NEUROHIRURGA SRBIJE“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja naučnog i praktičnog rada u oblasti neurohirurgije i saradnja sa strukovnim udruženjima.

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

      Ciljevi Udruženja su:

 1. Organizovanje što boljeg stručnog naučnog i organizovanog rada na polјu neurohirurgije, kao i na polju interdisciplinarnih delatnosti;
 2. Kontinuirano usavršavanje stručnjaka iz neurohirurgije kroz razne oblike rada kako bi se primenila najsavremenija saznanja u stručnom i praktičnom radu na polju neurohirurgije;
 3. Podsticanje organizovanog naučnoistraživačkog rada u oblasti neurohirurgije;
 4. Podsticanje i praćenje primene etičkih principa u radu neurohirurga;
 5. Saradnja sa udruženjima neurohirurga drugih zemalja radi razmene stručnih i naučnih iskustava;
 6. Formiranje grupa eksperata u okviru udruženja koje će pripremati izveštaje i stavove o lečenju u određenim domenima neurohirurgije u cilјu stalnog aktuelizovanja medicinske doktrine i definisanja uputstava za sprovođenje dobre kliničke prakse.

Član 3.

                Radi ostvarivanja svojih cilјeva Udruženje naročito:

 1. Preduzima radnje u cilјu stvaranja povoljnih uslova za nesmetani rad i razvoj stručnjaka iz oblasti neurohirurgije;
 2. Preduzima radnje u cilju onemogućavanja kršenja lekarske etike od strane pojedinaca, kao i članova udruženja;
 3. Deluje u cilјu unapređenja nastave na fakultetima i postdiplomskim studijama;
 4. Preduzima radnje u cilјu odobravanja specijalizacija iz oblasti neurohirurgije;
 5. Dostavlјa savete i mišlјenja Ministarstvu Zdravlјa Republike Srbije o uslovima za formiranje instituta, klinika i odeljenja za neurohirurgiju;
 6. Preduzima radnje u cilјu povezivanja neurohirurških ustanova Republike Srbije;
 7. Preduzima radnje u cilju sprečavanja neovlašćenog rada iz oblasti neurohirurgije;
 8. Dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za rad u oblasti neurohirurgije;
 9. Predlaže stručnjake iz oblasti neurohirurgije za dodelu državnih i društvenih priznanja

10.Predlaže svoje članove za članstvo u Akademiji nauka i drugih naučnih institucija;

 1. Organizuje stručne sastanke kao i nacionalne kongrese svake druge godine
 2. Organizuje edukativne kurseve.

Naziv i sedište

Član 4.

                Naziv Udruženja je: „UDRUŽENJE NEUROHIRURGA SRBIJE.

Naziv Udruženja na stranom jeziku je „Serbian Neurosurgical Society.

Udruženje ima sedište u Beogradu, ul. Pasterova 2.

Sedište udruženja utvrđeno ovim Statutom ne može se menjati.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 5.

Članovi Udruženja mogu biti: aktivni članovi i članovi u penziji.

 • Aktivni članovi Udruženja su lekari specijalisti neurohirurzi, državljani Republike Srbije koji su aktivno zaposleni sa punim radnim vremenom u svojoj struci. Aktivni članovi mogu biti: 1) stariji aktivni članovi (koji imaju više od 10 godina specijalističkog staža), 2) mlađi aktivni članovi (koji imaju manje od 10 godina staža kao specijalista neurohirurgije). Da bi neko lice postalo aktivni član Udruženja, potrebno je da bude predloženo za izbor od strane nekog od aktivnih članova, a zatim da se sa njihovim članstvom saglasi Skupština Udruženja.
 • članovi u penziji Udruženja su lekari specijalisti neurohirurzi koji su svoju penziju stekli aktivno se baveći neurohirurgijom a koji su pre ostvarivanja prava na penziju stekli status aktivnih članova Udruženja.

Izuzetno, aktivni članovi udruženja mogu biti i lica koja se ne bave neurohirurgijom, ali koji svojim aktivnostima, znanjem ili iskustvom mogu da doprinesu unapređenju rada i organizacije Udruženja. Da bi lice bliže opisano u ovom stavu postalo aktivni član Udruženja, potrebno je da bude predloženo za izbor od strane nekog od aktivnijih članova, a zatim da se sa njihovim članstvom, odlukom saglasi Skupština Udruženja.

Prava i obaveze članova Udruženja

Član 6.

 

                Članovi Udruženja imaju pravo na učešće u aktivnostima Udruženja na način i pod uslovima propisanim ovim Statutom.

Članovi Udruženja imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine Udruženja, da diskutuju o tačkama dnevnog reda i da glasaju.

Članovi Udruženja imaju sledeće obaveze:

 • Da uredno plaćaju članarinu u skladu sa odlukama nadležnih organa Udruženja
 • Da čuvaju ugled Udruženja i ugled lekarskog poziva neurohirurga
 • Učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja cilјeva Udruženja.

Prestanak članstva u Udruženju

 

Član 7.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati i :

 • Zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanje odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.
 • U slučaju zabrane vršenja lekarske profesije, u kojem slučaju članstvo prestaje momentom pravnosnažnosti odluke o zabrani vršenja lekarske profesije.

Članu se mora omogućiti da se na sednici Skupštine pre glasanja o njegovom isključenju izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Unutrašnja organizacija i Zastupnici

 

Član 8.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsednik Udruženja,
 4. Tehnički sekretar,
 5. Savet Udruženja,
 6. Etički i Mediko-legalni odbor,
 7. Edukacioni odbor.

Predsednik Udruženja je istovremeno Predsednik Izvršnog odbora i zastupnik Udruženja ovlašćen da zastupa Udruženja bez ograničenja svojih ovlašćenja.

Tehnički sekretar Udruženja je istovremeno i zastupnik Udruženja ovlašćen da zastupa Udruženje bez ograničenja svojih ovlašćenja.

Udruženje može po potrebi da obrazuje komitete čiji delokrug i čija organizacija će biti uređeni odlukom Skupštine Udruženja.

Skupština Udruženja

 

Član 9.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje ne kasnije od 6 meseci od dana okončanja prethodne poslovne godine.

Predsednik Izvršnog odbora mora da sazove vanrednu sednicu Skupštinu Udruženja:

 • Ukoliko to zatraži većina članova Izvršnog odbora
 • Ukoliko to zatraži 1/3 aktivnih članova Udruženja

Skupština udruženja čine svi članovi Udruženja. Pravo članova Udruženja na prisustvo, učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na glas članova Udruženja je uređeno ovim Statutom.

Delokrug skupštine

 

Član 10.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja i odlučuje o izmenama i dopunama drugih opštih akata Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Izvršnog odbora i Predsednika Udruženja;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 9. donosi odluku o organizaciji manifestacija, predavanja i seminara od strane Udruženja;
 10. daje saglasnost za izbor članova Udruženja;
 11. razrešava članove Udruženja.

Član 11.

Poziv za sednicu Skupštine Udruženja dostavlja se članovima na adrese članova najkasnije 8 (osam) dana pred održavanje sednice. Poziv se članovima može dostaviti i na adresu za prijem elektronske pošte (e-mail), ukoliko članovi poseduju takvu adresu i dostave je Tehničkom sekretaru Udruženja.

Članovi Udruženja dužni su da Tehničkom sekretaru Udruženja odmah po izboru za člana Udruženja dostave adresu svog prebivališta i adresu za prijem elektronske pošte (ukoliko je poseduju).

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina aktivnih članova Udruženja.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih aktivnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih aktivnih članova.

Izvršni odbor

Član 12.

 

Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju cilјeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Prvi Izvršni odbor Udruženja koji se imenuje prilikom osnivanja Udruženja ima 3 (tri) člana čiji mandat traje do prve sednice skupštine Udruženja.

Na prvoj sednici Skupštine Udruženja održanoj nakon osnivanja Udruženja imenovaće se novi Izvršni odbor koji će imati 7 ( sedam ) članova, koje bira i opoziva Skupština. Nakon toga Izvršni odbor Udruženja će trajno imati 7 (sedam) članova.

Predlaganje kandidata za članove Izvršnog odbora Udruženja vrši se na sledeći način:

 • Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Beograd Kliničkog centra Srbije predlažu 2 člana
 • Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Niš Kliničkog centra Niš predlažu 1 člana,
 • Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Kragujevac Kliničkog centra Kragujevac predlažu 1 člana,
 • Članovi Udruženja zaposleni na Klinici za neurohirurgiju Vojno medicinske akademije predlažu 1 člana,
 • Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Vojvodina predlažu 1 člana,
 • Članovi Udruženja zaposleni na Neurohirurškoj klinici Kliničko bolničkog centra Zemun predlažu 1 člana.

Skupština Udruženja bira jednog od članova Izvršnog odbora Udruženja za Predsednika Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 3 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Predsednik Udruženja

Član 13.

Predsednik Izvršnog odbora Udruženja je i istovremeno Predsednik Udruženja.

Predsednik Udruženja vršeći funkciju Predsednika Izvršnog odbora saziva sednice Izvršnog odbora i rukovodi sednicama Izvršnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora dužan je da sazove sednicu Izvršnog odbora kada 1) sam smatra da je to potrebno 2) kada god to od njega pismeno zatraži najmanje troje članova Izvršnog odbora.

Neposredno prethodni predsednik

Član 13a.

Udruženje ima neposredno prethodnog predsednika, kojem mandat počinje predajom dužnosti novoimenovanom Predsedniku Udruženja, i traje do isteka njegovog mandata.

Neposredno prethodni predsednik u vršenju svoje dužnosti:

 • Daje potrebna obaveštenja i informacije novoimenovanom predsedniku Udruženja;
 • Učestvuje, kroz savetodavnu ulogu, u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa;

Delokrug Izvršnog odbora

 

Član 14.

Izvršni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predloga izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Članovi Izvršnog odbora dužni su da Tehničkom sekretaru Udruženja odmah po imenovanju za članove Izvršnog odbora dostave adresu svog prebivališta i adresu za prijem elektronske pošte.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održavati i posredstvom telefonske ili audiovizuelne veze ukoliko svi članovi Izvršnog odbora mogu na taj način međusobno da komuniciraju.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova. U slučaju podele glasova odlučujući je glas Predsednika Izvršnog odbora.

Tehnički sekretar

 

Član 15.

Udruženje ima Tehničkog sekretara koji je zadužen za preduzimanje administrativnih poslova čije sprovođenje je potrebno u cilјu nesmetanog rada Udruženja.

Tehnički sekretar svojim radom u obavezi je da pruži potrebnu tehničku pomoć neophodnu za nesmetan rad organa Udruženja, te u tom cilјu priprema sednice organa Udruženja.

Tehnički sekretar je obavezan da prisustvuje sednicama Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja i da pripremi zapisnik sa sednica.

Tehnički sekretar je nadležan za održavanje arhive Udruženja i za pravovremeno i ispravno zavođenje dokumenata i akata Udruženja.

Tehničkog sekretara imenuje Predsednika Udruženja iz redova članova Udruženja na period od 3 godine.

Predsednik Udruženja razrešava Tehničkog sekretara Udruženja.

 

Blagajnik

 

Član 16.

Udruženje ima Blagajnika koji je zadužen za upravljanje blagajnom Udruženja.

Blagajnik Udruženja nadležan je u skladu sa instrukcijama ostalih organa Udruženja vodi evidenciju o redovnim uplatama članarine i o uplatama članarine Udruženja prema evropskoj i svetskoj organizaciji i asocijaciji neurohirurga.

Blagajnik Udruženja je dužan da prati da li Udruženje redovno izmiruje svoje obaveze prema državnim organima i dobavljačima kako za Udruženje ne bi nastupila šteta.

Blagajnika imenuje Predsednik udruženja iz redova članova Udruženja na period od 3 godine.

Predsednik Udruženja razrešava Blagajnika Udruženja.

Savet Udruženja

 

Član 17.

Udruženje ima Savet Udruženja – Advisory Board, (dalјe: Savet), čiji se rad i imenovanje članova uređuje ovim Statutom.

Savet ima osnovnu ulogu da doprinosi afirmaciji i predstavljanju Udruženja i pomaže u radu Predsedniku Udruženja i drugim organima Udruženja.

Član 18.

Savet ostvaruje svoju ulogu na sednicama Saveta i zajedničkim i pojedinačnim aktivnostima članova Saveta u okviru Udruženja i van njega.

Članovi Saveta imaju pravo da prisustvuju sednicama Izvršnog odbora bez prava glasa.

 

Član 19.

Sednice Saveta održavaju se po potrebi, bez formalnog dnevnog reda.

Sednice se sazivaju telefonom, elektronskom poštom ili pisanim pozivima.

Na sednicama Saveta, članovi po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev Predsednika Udruženja, iznose svoje predloge, mišljenja i sugestije od značaja za rad i afirmaciju Udruženja, kao i povodom pojedinih odluka organa Udruženja ili drugih pitanja povezanih sa aktivnostima Udruženja.

Savet daje svoje predloge i mišljenja. Ovi stavovi Saveta nemaju obavezujući karakter. Stavom Saveta u skladu sa ovim članom, smatra se onaj koji je podržan od strane proste većine prisutnih članova.

Predsednik udruženja prenosi stavove Saveta usmeno organima Udruženja. Po potrebi Predsednik udruženja odlučuje kada će pojedini predlog ili sugestija biti izraženi u pisanom obliku.

Sednicama Saveta prisustvuju predsednik Izvršnog, Etičkog i Edukacionog odbora, kao i drugi članovi Udruženja ili treća lica po pozivu Predsednika Udruženja.

 

Član 20.

Savet ima najmanje pet, a najviše 15 članova.

Član Saveta imenuje se isključivo uz njegovu saglasnost, Odlukom Skupštine Udruženja, a na predlog Izvršnog odbora.

Status člana Saveta prestaje na zahtev člana ili po odluci Izvršnog odbora koju mora verifikovati Skupština Udruženja.

Član 21.

U prvi sastav Saveta imenuju se sledeći članovi:

 1. Dr Vaso Antunović
 2. Dr Miroslav Samardžić
 3. Dr Ljubomir Popović
 4. Dr Ivo Berisavac
 5. Dr Radenko Tadić
 6. Dr Zoran Milenković

Etički i mediko-legalni odbor

 

Član 22.

Etički i mediko- legalni odbor kontroliše etičnost rada Udruženja i njegovih članova.

Etički odbor Udru